โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ
TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ปรับปรุงล่าสุด 12 ก.ย. 65 • A-Level 89)