โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ
TCAS66 EXAM BLUEPRINT SAMPLE QUESTIONS

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ (ปรับปรุงล่าสุด 23 ก.ค. 65 • TGAT1/A-Level 82 )